หน้าแรก

ปริยัติธรรม : แผนกบาลี

จัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี ตั้งแต่ปี 2534 มีผลงานปรากฏคือพระภิกษุสามเณรสอบผ่านจำนวนมากเป็นลำดับต้นๆ นับว่าเป็นสำนักเรียนดีเด่นของประเทศ

ปริยัติธรรม : นักธรรม

นอกจากดีเด่นด้านการศึกษาพระบาลีแล้ว สำนักเรียนยังมีผลสัมฤทธิ์จากการจัดการเรียนการสอนแผนกธรรมที่สูงมาก เพราะมีนักเรียนสอบได้ในแผนกธรรมจำนวนมากเป็นอันดับต้นๆ ของประเทศ

โครงการธรรมศึกษา

ขอเรียนเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธาตั้งใจใคร่ศึกษาพระธรรมวินัยขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า สามารถเข้ามาติดต่อเพื่อลงทะเบียนเรียน “ธรรมศึกษา” กับทางสำนักเรียน ซึ่งทางวัดได้เปิดสอนตั้งแต่ระดับ ธรรมศึกษาชั้น ตรี,โท และเอก

กองทุนการศึกษา

<p><a href="http://localhost/watawut/2019/%e0%b8%81%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%97%e0%b8%b8%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%a8%e0%b8%b6%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%b2%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%a2%e0%b8%b1/">ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมตั้งกองทุนเพื่อสนับสนุนการศึกษาพระปริยัติธรรมพระภิกษุสามเณร</a></p>

สถาบันพลังจิตตานุภาพ 199

<p><a href="http://www.samathi.com/">ก่อตั้งโดยพระธรรมมงคลญาณ เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้ฝึกอบรมจิตตภาวนากรรมฐาน</a></p>

สื่อการเรียนแผนกธรรม

<p>รวมสื่อและเอกสารประกอบการเรียนการสอนสำหรับนักธรรมและธรรมศึกษา</p>

วารสารพุทธมัคค์ : Journal of Buddhamagga

ศูนย์วิจัยธรรมศึกษา สำนักเรียนวัดอาวุธวิกสิตาราม <br />Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) ฐาน 2