หน้าแรก

ปริยัติธรรม : แผนกบาลี

จัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี ตั้งแต่ปี 2534 มีผลงานปรากฏคือพระภิกษุสามเณรสอบผ่านจำนวนมากเป็นลำดับต้นๆ นับว่าเป็นสำนักเรียนดีเด่นของประเทศ

ปริยัติธรรม : นักธรรม

นอกจากดีเด่นด้านการศึกษาพระบาลีแล้ว สำนักเรียนยังมีผลสัมฤทธิ์จากการจัดการเรียนการสอนแผนกธรรมที่สูงมาก เพราะมีนักเรียนสอบได้ในแผนกธรรมจำนวนมากเป็นอันดับต้นๆ ของประเทศ

โครงการธรรมศึกษา

ขอเรียนเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธาตั้งใจใคร่ศึกษาพระธรรมวินัยขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า สามารถเข้ามาติดต่อเพื่อลงทะเบียนเรียน “ธรรมศึกษา” กับทางสำนักเรียน ซึ่งทางวัดได้เปิดสอนตั้งแต่ระดับ ธรรมศึกษาชั้น ตรี,โท และเอก

วารสารพุทธมัคค์ : Journal of Buddhamagga

ศูนย์วิจัยธรรมศึกษา สำนักเรียนวัดอาวุธวิกสิตาราม
Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) ฐาน 2