พระเทพปัญญามุนี (ทองดี ฐิตายุโก)

พระเทพปัญญามุนี  (ทองดี ฐิตายุโก ) เจ้าอาวาสวัดอาวุธมุสิกตาราม นับได้ว่าเป็นพระมหาเถระนักพัฒนาที่เป็นต้นแบบที่ผู้อื่นสามารถยึดเป็นแบบได้ โดยเฉพาะด้านการศึกษานักธรรมและบาลี ดังจะเห็นได้จากการมีพระภิกษุสามเณรภายในสำนักเรียน วัดอาวุธวิกสิกตารามสอบนักธรรมบาลีได้ปีละมาก ๆ จนทำให้หลายสำนักเรียนอื่นอดที่จะชื่นชมไม่ได้  หรือแม้แต่เรื่องการส่งเสริมเผยแผ่พระพุทธศาสนาไปยังนานาประเทศ พระเทพปัญญามุนี (ทองดี ฐิตายุโก ) เจ้าอาวาสวัดอาวุธมุสิกตาราม ก็เป็นหนึ่งในคณะผู้บริหารสำนักงานฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ (ธรรมยุต) ด้วย   

อัตตประวัติโดยสังเขป

 • เกิด 15 มีนาคม พ.ศ. 2476
 • อุปสมบท 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2497
 • วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ศน.ด.(กิตติ์), พธ.ด.(กิตติ์)

ชาติภูมิ

พระเทพปัญญามุนี มีนามเดิมว่า ทองดี สู่เสน เกิดเมื่อวันพุธที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2476 บิดานายแก้ว สู่เสน มารดานางแสน สู่เสน ณ บ้านมะพริก ตำบลชีทวน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

บรรพชา

 • บรรพชา เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2490 ณ วัดทุ่งศรีวิไล ตำบลชีทวน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี พระครูคัมภีรวุฒาจารย์ (หนู คมฺภีโร) เป็นพระอุปัชฌาย์
 • อุปสมบท เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2497 ณ วัดสุทัศนาราม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี พระศรีธรรมวงศาจารย์ วัดสุปัฏนารามวรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี เป็นพระอุปัชฌาย์ พระครูสังวรศีลขันธ์ วัดสุทัศนาราม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระใบฎีกานิล วัดสุทัศนาราม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี เป็นพระอนุสาวนาจารย์

การศึกษา

 • พ.ศ.2503 สอบได้นักธรรมชั้นเอก สำนักเรียนวัดสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
  พ.ศ.2508 สำเร็จม.ศ.3

เกียรติคุณ

 • พ.ศ. 2539 ได้รับรางวัลเสมาธรรมจักร สาขาส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรม
 • พ.ศ. 2539 ได้รับรางวัลวัดพัฒนาตัวอย่าง
 • พ.ศ. 2543 ได้รับเกียรติบัตร เป็นผู้ปฏิบัติงานดีเด่นด้านการศึกษา จากสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
 • พ.ศ. 2547 ได้รับถวายปริญญาศาสนศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบริหารการศึกษา จากมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย
 • พ.ศ. 2553 ได้รับถวายปริญญาศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพุทธศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย
 • พ.ศ. 2557 ได้รับถวายปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพุทธจิตวิทยา จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ตำแหน่งฝ่ายปกครอง

 • พ.ศ. 2517 เป็น กรรมการบริหารวัดอาวุธวิกสิตาราม
 • พ.ศ. 2519 เป็น ประธานกรรมการบริหารวัดอาวุธวิกสิตาราม
 • พ.ศ. 2520 เป็น รองเจ้าอาวาสวัดอาวุธวิกสิตาราม
 • พ.ศ. 2535 เป็น เจ้าคณะแขวงกัลยาณมิตร (ธ)
 • พ.ศ. 2536 เป็น ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดสามัคคีสุทธาวาส
 • พ.ศ. 2536 เป็น ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดอาวุธวิกสิตาราม
 • พ.ศ. 2537 เป็น เจ้าอาวาสวัดอาวุธวิกสิตาราม
 • พ.ศ. 2538 เป็น พระอุปัชฌาย์
 • พ.ศ. 2539 เป็น รองเจ้าอาวาสวัดอาวุธวิกสิตาราม พระอารามหลวง
 • พ.ศ. 2542 เป็น เจ้าอาวาสวัดอาวุธวิกสิตาราม พระอารามหลวง
  ฝ่ายการศึกษา
 • พ.ศ. 2504 เป็น ครูสอนพระปริยัติธรรมประจำวัดอาวุธวิกสิตาราม
 • พ.ศ. 2506 เป็น กรรมการตรวจข้อสอบในสำนักศึกษาวัดอาวุธวิกสิตาราม
 • พ.ศ. 2516 เป็น กรรมการสนามหลวงแผนกธรรม
 • พ.ศ. 2533 เป็น ผู้อำนวยการสำนักศาสนศึกษาพระปริยัติธรรมวัดอาวุธวิกสิตาราม
 • พ.ศ. 2535 เป็น ประธานอำนวยการศึกษาสำนักเรียนวัดอาวุธวิกสิตาราม
 • พ.ศ. 2537 เป็น เจ้าสำนักเรียนวัดอาวุธวิกสิตาราม (วัดราษฎร์)
 • พ.ศ. 2542 เป็น เจ้าสำนักเรียนวัดอาวุธวิกสิตาราม (พระอารามหลวง)

งานเผยแผ่

พ.ศ. 2541 เป็น กรรมการที่ปรึกษาสำนักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ

สมณศักดิ์

 • พ.ศ. 2512 เป็น พระปลัด ฐานานุกรมใน พระสิทธิสารโสภณ (สงวน โฆสโก) อดีตเจ้าอาวาสวัดอาวุธวิกสิตาราม
 • พ.ศ. 2520 เป็น พระครูคู่สวด ที่ พระครูธรรมศาสนอุโฆษ ฐานานุกรมใน พระพรหมมุนี (สนั่น จนฺทปชฺโชโต ป.ธ.9) อดีตเจ้าอาวาสวัดนรนาถสุนทริการาม
 • พ.ศ. 2523 เป็น พระครูสัญญาบัตร รองเจ้าอาวาสวัดราษฎร์ ที่ พระครูคุณสารสาทร
 • พ.ศ. 2536 เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะแขวง ชั้นโท ในราชทินนามเดิม
 • พ.ศ. 2540 เป็น พระครูสัญญาบัตร รองเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นโท ในราชทินนามเดิม
 • 5 ธันวาคม พ.ศ. 2542 เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระมงคลธรรมวัฒน์
 • 12 สิงหาคม พ.ศ. 2547 เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชปริยัติวิมล โสภณวิหารกิจ ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี
 • 5 ธันวาคม พ.ศ. 2552 เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพปัญญามุนี ศรีปริยัติวิมล โกศลวิหารกิจ ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี