ความสำคัญของบาลีต่อสังคมไทย

วิกฤตของพระพุทธศาสนาในปัจจุบันนี้ ท่านทั้งหลายคงทราบกันดีอยู่แล้ว แต่จะทำอย่างไรที่เราในฐานะเป็นชาวพุทธจะช่วยกันรักษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเอาไว้ได้

Sukhachan

22 มกราคม 2019