ประโยค 9 และปริญญาเอก สำนักเรียนวัดอาวุธวิกสิตาราม

พระราชดิลก

(ประนต กิตฺติวฑฺฒโน) ป.ธ.๙, Ph.D.
ประธานคณะกรรมการบริหารการศึกษา สานักเรียนวัดอาวุธวิกสิตาราม

article61-05-pali9-doctor