การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา

พระราชวรมุนี (ป.ธ.๙,Ph.D.)

ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสังเวชวิศยาราม รองเจ้าคณะภาค 6
คณะกรรมการ คปพ เพื่อการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา

article61-04_buddhist-revolution