อายุวัฒนมงคล 86 ปี พระเทพปัญญามุนี

คณะสงฆ์ อุบาสกอุบาสิกาวัดอาวุธวิกสิตาราม และศิษยานุศิษย์ กำหนดจัดพิธีบำเพ็ญกุศลอายุวัฒนมงคล  ๘๖  ปี  ถวายแด่ พระเทพปัญญามุนี  (ทองดี  ฐิตายุโก) เจ้าอาวาสวัดอาวุธวิกสิตาราม เพื่อแสดงถึงกตัญญูกตเวทิตาธรรม และเพิ่มพูนกุศลบุญราศีแด่พระเดชพระคุณฯ ที่บำเพ็ญกรณียกิจเป็นอเนกประการ โดยเฉพาะศาสนกิจด้านการศึกษา ได้ส่งเสริมสนับสนุนให้พระภิกษุสามเณรได้ศึกษาพระปริยัติธรรม และระดับอุดมศึกษา วันที่ ๑๔ – ๑๕  มีนาคม  ๒๕๖๒

ในการนี้ ได้อาราธนาเจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต กรรมการมหาเถรสมาคม ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต วัดบวรนิเวศวิหาร ประธานพิธีฝ่ายสงฆ์ เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก วัดไตรมิตรวิทยาราม ประธานเจริญพระพุทธมนต์ พร้อมพระสงฆ์สมณศักดิ์ ๑๕ รูป เจริญพระพุทธมนต์ พระสงฆ์สมณศักดิ์ ๒๕ รูป รับทักษิณานุปทาน และพระสงฆ์ต่างวัด พร้อมพระภิกษุสามเณรวัดอาวุธวิกสิตาราม ฉันภัตตาหารเพล  ประมาณ  ๑๕๐  รูป มีรายละเอียดกำหนดการดังนี้

 วันพฤหัสบดีที่  ๑๔  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒

เวลา  ๑๙.๐๐  น.       พิธีเจริญพระพุทธมนต์เทวดานพเคราะห์เพื่อความเป็นสิริมงคล

วันศุกร์ที่  ๑๕  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒

เวลา  ๐๙.๐๐  น.       –   ทุกฝ่ายพร้อม ณ อาคารโรงเรียนพระปริยัติธรรม

เวลา  ๑๐.๐๐  น.       –   พระสงฆ์สมณศักดิ์  ๒๕  รูป  รับทักษิณานุปทาน

เวลา  ๑๐.๓๐  น.       –   พระเทพปัญญามุนี เจ้าอาวาสวัดอาวุธวิกสิตาราม

–   จุดธูปเทียนบูชาพระพุทธวัฒนปัญญาบารมี

–   เจ้าหน้าที่อาราธนาศีล

–   ประธานสงฆ์ให้ศีล

–   พระสงฆ์สมณศักดิ์  ๑๕  รูป  เจริญพระพุทธมนต์

–   ถวายเครื่องไทยธรรม

–   พระสงฆ์อนุโมทนา

–   รับของที่ระลึก

เวลา  ๑๑.๐๐  น.       –   ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสามเณร ประมาณ ๑๕๐ รูป

–   ผู้มาร่วมงานรับประทานอาหาร

เวลา  ๑๗.๐๐  น.       –   พระภิกษุสามเณรทั้งวัดเจริญพระพุทธมนต์ถวายเพื่อความเป็นสิริมงคล

จึงขอเรียนเชิญ/เจริญพร อุบาสกอุบาสิกา ศิษยานุศิษย์ และท่านที่เคารพนับถือ ร่วมบำเพ็ญกุศลตามกำหนดการ โดยพร้อมเพรียงกัน

โทร.  ๐๘๑  ๘๑๖  ๖๕๕๔, ๐๙๑  ๙๙๘  ๒๕๙๖, ๐  ๒๔๒๔  ๗๖๓๗
โทรสาร ๐  ๒๘๗๙  ๑๔๓๒