อบรมนักธรรมก่อนสอบ

จัดอบรมเข้มนักธรรมชั้นโท-เอก ก่อนสอบสนามหลวง ปี 2561 ระหว่างวันที่ 12-23 พฤศจิกายน 2561

https://www.facebook.com/Watawutvikasitarambalischool/photos/pcb.1881425268641918/1881423248642120/?type=3&theater