เกี่ยวกับวารสารพุทธมัคค์

ศูนย์วิจัยธรรมศึกษา สำนักเรียนวัดอาวุธวิกสิตาราม ได้จัดทำวารสารพุทธมัคค์ (JOURNAL OF BUDDHAMAGGA ) มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 จนถึงปัจจุบัน เป็นรูปแบบวารสารวิชาการที่เผยแพร่ผลงานทางวิชาการสาขาศาสนาและปรัชญา โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

  1. เพื่อจัดทำวารสารพุทธมัคค์ให้เกิดขึ้นในสำนักเรียน
  2. เพื่อปรับปรุงและพัฒนาวารสารพุทธมัคค์ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน TCI
  3. เพื่อให้มีวารสารที่ได้มาตรฐานสำหรับตีพิมพ์ผลงานของบุคลากรภายในและภายนอกสำนักเรียน

ISSN (Online) : ISSN 2630-0788
ภาษา : ภาษาไทย
จำนวนฉบับต่อปี : 2 ฉบับต่อปี
(มกราคม – มิถุนายน, กรกฎาคม – ธันวาคม)

เจ้าของ

ศูนย์วิจัยธรรมศึกษา สำ นักเรียนวัดอาวุธวิกสิตาราม
(RESEARCH CENTER FOR DHAMMSUKSA PHRAPARIYATTIDHAMMA OF WATAWUTWIKASITARAM SCHOOL)
สำนักงานวารสารพุทธมัคค์ กุฏิคุณแม่ขาลั้ง ห้อง 305 เลขที่ 137 วัดอาวุธวิกสิตาราม ถนนจรัญ สนิทวงศ์ 71 บางพลัด กรุงเทพฯ 10700

โทร 0860864258

ขอบเขตการตีพิมพ์

วารสารพุทธมัคค์ เป็นวารสารสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับตีพิมพ์เผยแพร่บทความในด้านมนุษยศาสตร์และสังคมโดยเน้นด้านานพระพุทธศาสนาและปรัชญา สหวิทยาการด้านการศึกษา และสหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

วาระการตีพิมพ์

วารสารพุทธมัคค๋ มีวาระการตีพิมพ์เผยแพร่ ปีละ 2 ฉบับ ได้แก่

  • ฉบับที่ 1 (เดือนมกราคม – มิถุนายน)
  • ฉบับที่ 2 (เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม)

การส่งต้นฉบับ

จัดส่งผ่านระบบ OJS ที่ www.buddhamagga.com หรือส่งด้วยตนเองที่กองบรรณาธิการ

พิมพ์ที่

จี คลาส (G CLASS) เลขที่ 26/19 ศาลายา พุทธมณฑล นครปฐม 73170
โทร 028892223 โทรสาร 028893204 อีเมลล์ g_class@hotmail.com