ระเบียบข้อบังคับการเรียนนอกวัด

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา  38 แห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์  พ.ศ. 2505  เพื่อให้การบริหารการศึกษาของสำเรียนวัดอาวุธวิกสิตาราม  มีระเบียบเป็นแบบแผนอย่างดีที่สุด จึงได้วางระเบียบข้อบังคับเพิ่มเติมใน  “ระเบียบข้อบังคับ สำนักเรียนวัดอาวุธวิกสิตาราม  พ.ศ. 2533  หมวดที่ 3  กฎของสำนักเรียน ข้อ 15  ว่าด้วยนักเรียนที่จะไปเรียนข้างนอก  (ฝ่ายโลก)  ได้”  ดังต่อไปนี้

สายวิชาชีพและภาษาหลักสูตรระยะสั้น

  1. คุณสมบัติของนักเรียนที่จะเรียนนอกวัดได้

1.1 ต้องได้เปรียญธรรม 3 ประโยค ขึ้นไป

1.2 ต้องขออนุญาตจากเจ้าอาวาส/เจ้าสำนักเรียน  เจ้าสำนักเรียน  และอาจารย์ใหญ่  เพื่อให้ได้รับความเห็นชอบเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นราย ๆ ไป

1.3 ต้องไม่กระทบต่อการเรียนภาษาบาลีจนเสียหาย  คือ ไม่ขาดเรียน  หรือทำเวลาเรียนให้ครบตามกฎเกณฑ์ของสำนักเรียน

1.4 ต้องไม่ถือเป็นข้ออ้างในการไม่เข้าเรียนภาษาบาลีหรือนักธรรมที่ทางสำนักเรียนเปิดทำการสอนอยู่

1.5 ต้องสำรวมระวังความประพฤติให้อยู่ในสมณสารูป

1.6 ต้องไม่ไปเรียนในเวลาที่ตรงกับเวลาเรียนบาลีหรือนักธรรมในสำนักเรียน

1.7 ห้ามเรียน  หรือ ลงทะเบียนในช่วง  3 เดือน ก่อนสอบบาลี

  1. วิชาที่อนุญาตให้เรียนนอกวัดได้

2.1  ภาษาอังกฤษ  และภาษาอื่น  ๆ ที่มีความจำเป็นในการสื่อสาร

2.2 พิมพ์ดีด  คอมพิวเตอร์ ชวเลข  ที่จำเป็นในการใช้งานของคณะสงฆ์

2.3  วิชาที่เรียนนั้นต้องเป็นหลักสูตรระยะสั้น เวลาเรียนไม่เกิน  3 เดือน

2.4  วิชาที่เจ้าอาวาส/เจ้าสำนักเรียน และอาจารย์ใหญ่พิจารณาแล้ว  เห็นว่าสมควรให้เรียนได้

  1. วิชาที่ไม่อนุญาต

3.1 ช่างซ่อม  และช่างก่อสร้างทุกประเภท

3.2 ช่างอิเล็กทรอนิกส์  วิทยุ  โทรทัศน์ วิดีโอ

3.3 วิชาช่างอื่น ๆ ที่มหาเถรสมาคมมีคำสั่งห้าม

3.4 วิชาที่เจ้าอาวาส/เจ้าสำนักเรียน และอาจารย์ใหญ่พิจารณาแล้วเห็นว่าไม่สมควรเรียนในสายวิชาสามัญ

  1. คุณสมบัติของผู้ที่จะเรียนนอกวัดได้

4.1 ต้องได้เปรียญธรรม 5 ประโยคขึ้นไป  (ตามระเบียบข้อบังคับสำนักเรียนข้อ 15.1/2533)

4.2 ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าอาวาส/เจ้าสำนักเรียน และอาจารย์ใหญ่  เพื่อให้ความเห็นชอบเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นรายๆ ไป

4.3 ผู้เรียนต้องปฏิบัติตามระเบียบ ข้อ 1.3, 1.4, 1.5, และ 1.6 ว่าด้วยคุณสมบัติของนักเรียนที่จะเรียนนอกวัดได้ในสายวิชาชีพและภาษาหลักสูตรระยะสั้น

  1. สถานศึกษาที่อนุญาตให้เรียนนอกวัดได้

5.1 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

5.2 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

5.3 โรงเรียนวชิรมกุฏ

5.4 การศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) ฯลฯ

กรณีพิเศษ

กรณีที่ผู้เรียนเรียนก่อนที่จะมีการประกาศใช้ระเบียบนี้ ทั้งสายวิชาชีพและภาษาซึ่งเป็นหลักสูตระยะสั้น  หรือสายวิชาสามัญ  ให้เรียนให้จบในหลักสูตรที่กำลังเรียนอยู่  เมื่อจบแล้วต้องปฏิบัติตามระเบียบนี้โดยไม่มีข้อยกเว้น

ทั้งนี้  เพื่อให้การศึกษาของสำนักเรียนวัดอาวุธวิกสิตารามเป็นไปด้วยดี  มั่นคง เจริญยิ่ง ๆ ขึ้นไป เป็นการรักษาแบบอย่างการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีและนักธรรมให้ได้ผลยิ่งขึ้น