ผลงานและความสำเร็จ

ผู้บริหาร คณาจารย์ของวัดอาวุธวิกสิตาราม ได้มุ่งมั่นทุ่มเทในศาสนศึกษาเกิดผลที่เห็นชัด ปรากฏเป็นรางวัลและเกียรติคุณที่ได้รับเชิดชูจากหน่วยงานต่างๆ ดังนี้

รางวัลเกียรติคุณที่ได้รับ

 • พ.ศ. 2539 พระครูคุณสารสาทร (พระเทพปัญญามุนี ปัจจุบัน) ได้รับพระราชทานเสาเสมาธรรมจักร จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในฐานะผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา สาขาการศึกษาพระปริยัติธรรม
 • พ.ศ. 2543 พระมงคลธรรมวัฒน์ (พระเทพปัญญามุนี ปัจจุบัน)ได้รับเกียรติบัตรจากคณะธรรมยุต ในฐานะปฏิบัติศาสกิจดีมากในด้านการศึกษา
 • พ.ศ. 2552 สำนักเรียนวัดอาวุธวิกสิตาราม ได้รับรางวัลสำนักเรียนดีเด่นลำดับที่ 10 จากแม่กองบาลีสนามหลวง
 • พ.ศ. 2552 พระศรีรัชมงคลเมธี ได้รับพระราชทานเสาเสมาธรรมจักรจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในฐานะผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา สาขาส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรม
 • พ.ศ. 2553 สำนักเรียนวัดอาวุธวิกสิตาราม ได้รับรางวัลสำนักเรียนดีเด่นลำดับที่ 8 จากแม่กองบาลีสนามหลวง
 • พ.ศ. 2554 สำนักเรียนวัดอาวุธวิกสิตาราม ได้รับรางวัลสำนักเรียนดีเด่นลำดับที่ 4 จากแม่กองบาลีสนามหลวง
 • พ.ศ. 2555 สำนักเรียนวัดอาวุธวิกสิตาราม ได้รับรางวัลสำนักเรียนดีเด่นลำดับที่ 10 จากแม่กองบาลีสนามหลวง

เปรียญธรรม 9 ประโยค

นับตั้งแต่เปิดสำนักเรียนมา วัดอาวุธดวิกสิตารามมีผลงานการสร้างศาสนบุคคลที่มีคุณภาพ สำเร็จการศึกษาทางพระปริยัติธรรมชั้นสูงสุดของคณะสงฆ์ไทย ทั้งหมด 8 รูป ได้แก่

 1. พระมหาประนต กิตฺติวฑฺฒโน (พระราชดิลก) สอบได้ พ.ศ. 2535
 2. พระมหาอภิชัย อภิชโย สอบได้ พ.ศ. 2543
 3. สามเณรประพันธ์ เหล่าคำ สอบได้ พ.ศ. 2551 (นาคหลวงในพระบรมราชานุเคราะห์)
 4. พระมหาสมาน ธมฺมวชิโร สอบได้ พ.ศ. 2554
 5. พระมหาณัฐศักดิ์ เขมปญฺโญ สอบได้ พ.ศ. 2556
 6. พระมหาสราวุธ ญานโสภโณ สอบได้ พ.ศ. 2556
 7. พระมหาพิสิษฐ สุทฺธิสํวโร สอบได้ พ.ศ. 2561
 8. สามเณรพรภวิทย์ อุปชัย สอบได้ พ.ศ. 2561

ผู้สำเร็จปริญญาเอก (ดร.)

นอกจากจัดการศึกษาทางคดีธรรมแล้ว วัดอาวุธวิกสิตารามยังได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรได้พัฒนาตนเอง โดยส่งเสริมให้เข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษา เพื่อศึกษาทางด้านคดีโลกอันจะเป็นประโยชน์ในการนำมาปรับใช้ในการเผยแผ่ ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และช่วยเหลือศาสนกิจต่างๆ ได้ดียิ่งขึ้น มีพระภิกษุสามเณรสำเร็จการศึกษาชั้นสูงสุดคือปริญญาเอก (ดอกเตอร์) จากสถาบันทั้งในและต่างประเทศ จำนวน 7 รูป ได้แก่

 1. พระมหาประนต กิตฺติวฑฺฒโน (พระราชดิลก) ป.ธ. 9, M.A., M.Phil., Ph.D. สาขาพุทธศาสน์ศึกษา มหาวิทยาลัยเดลี อินเดีย พ.ศ. 2550
 2. พระมหามฆวินทร์ ปริสุตฺตโม ป.ธ.7, ศน.บ., ศน.ม., M.Phil., Ph.D. สาขาพุทธศาสน์ศึกษา มหาวิทยาลัยเดลี อินเดีย พ.ศ. 2551
 3. พระมหาสายรุ้ง อินฺทาวุโธ ป.ธ.7, ศน.บ., อ.ม., M.Phil., Ph.D. สาขาพุทธศาสน์ศึกษา มหาวิทยาลัยเดลี อินเดีย พ.ศ. 2553
 4. พระมหาครรชิต วรกวินฺโท ป.ธ.8, ศน.บ., กศ.ม., ศศ.ด. สาขาจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2553
 5. พระมหาคำสัน วิสุทฺธิญาโณ ป.ธ.7, ศน.บ., ศศ.ม., ศน.ด. สาขาพุทธศาสน์ศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย พ.ศ. 2556
 6. พระมหาบุญนา ฐานวีโร น.ธ.เอก, ป.ธ.6, ศน.บ., M.A., Ph.D. สาขาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยนาคปูร์ ประเทศอินเดีย พ.ศ. 2556
 7. พระมหาวิชัย ธมฺมวิชโย น.ธ.เอก, ป.ธ.6, ศน.บ., ศศ.ม., ศน.ด. สาขาพุทธศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย พ.ศ. 2560