กองบรรณาธิการ

ที่ปรึกษา

 • พระเทพปัญญามุนี เจ้าอาวาส/เจ้าสำนักเรียนวัดอาวุธวิกสิตาราม
 • พระราชดิลก, ดร. ประธานกรรมการบริหารการศึกษา
 • พระศรีวินยาภรณ์, ดร. รองประธานกรรมการบริหารการศึกษา
 • พระมหาคณาวุฒิ อคฺคปญฺโญ อาจารย์ใหญ่สำนักเรียนวัดอาวุธวิกสิตาราม
 • พระมหาฉัตรชัย สุฉตฺตชโย, ผศ.ดร. อาจารย์ประจำคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
 • พระมหาบุญนา ฐานวีโร, ดร. อาจารย์ประจำคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
 • ผศ.ดร.เนตร หงษ์ไกรเลิศ มหาวิทยาลัยมหิดล

บรรณาธิการวารสาร

พระมหามฆวินทร์ ปุริสุตฺตโม, ผศ.ดร.

กองบรรณาธิการวารสาร

 • พระบุญฤทธิ์ อภิปุณฺโณ นักวิชาการอิสระ
 • ดร.มนัสวี ศรีนนท์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ดร.ธเนศ เกษศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ผศ.สุณี เวชประสิทธิ์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 • พ.ต.ท.หญิง ปิยะนุช ศรีสรานุกรม โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
 • นายครรชิต มีซอง นักวิชาการอิสระ

ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ

 • พระมหาสุรวุฒิ จนฺทธมฺโม, ดร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
 • รศ.วิรัตน์ กางทอง พนักงานเกษียณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
 • รศ.ชัยวัฒน์ อัตพัฒน์ ข้าราชการเกษียณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ผศ.ดร.สุชาติ บุษย์ชญานนท์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
 • ดร.ณัฐธพงษ์ มะลิซ้อน วิทยาลัยการฝึกหัดครู มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
 • ดร.เมธา หริมเทพาธิป สาขาวิชาปรัชญาและจริยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 • ดร.ประยูร ป้อมสุวรรณ วิทยาลัยการฝึกหัดครู มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
 • ดร.ภัทรชัย อุทาพันธ์ คณะศาสนาและปรัชญา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
 • ดร.กฤตสุชิน พลเสน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
 • ดร.ประชัน ชะชิกุล บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
 • ดร.สำราญ โคตรสมบัติ คณะศาสนาและปรัชญา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
 • ดร.ประเวช วะทาแก้ว คณะศาสนาและปรัชญา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
 • ดร.กำธร เพียเอีย คณะศาสนาและปรัชญา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
 • ดร.ทวี เลียวประโคน คณะศาสนาและปรัชญา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

ฝ่ายจัดรูปเล่ม/สมาชิกวารสาร

 • พระมหาสมเจต สมจารี
 • นายอริย์ธัช เลิศอมรไชยกิจ
 • นาวาเอก นพดล บงกชกาญจน์
 • นางคมนภัค กฤดากร ณ อยุธยา
 • นางสาวพรทิพย์ พฤทธ์กิตติวงศ์
 • นางสาวณัฐปรียา วิจิตรฐะพันธุ์