กองทุนการศึกษาพระปริยัติธรรม

สำนักเรียนวัดอาวุธวิกสิตาราม ขอเรียนเชิญสาธุชนผู้มีจิตศรัทธาร่วมสร้างปัญญาบารมี ด้วยการบริจาคทุนทรัพย์ตั้งกองทุนการศึกษา เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาของพระภิกษุสามเณรให้เจริญวัฒนายิ่งขึ้นสืบไป ปัจจุบันมีนักเรียนที่กำลังศึกษาแผนกธรรมตั้งแต่นักธรรม โท และเอก จำนวน 47 รูป แผนกบาลี ตั้งแต่ประโยค 1-2 ถึง ประโยค ป.ธ.9 รวมจำนวน 95 รูป และแผนกธรรมศึกษา จำนวน 600 คน

สำนักเรียนวัดอาวุธวิกสิตารามได้รวบรวมรายชื่อผู้บริจาคทรัพย์ตั้งกองทุนการศึกษา พระปริยัติธรรมตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน 2534 ถึง วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 รวมเป็นเงิน จำนวน 49,097,000.- (สี่สิบเก้าล้านเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) โดยนำฝากธนาคาร ชื่อบัญชี วัดอาวุธวิกสิตาราม (กองทุนการศึกษาพระปริยัติธรรม)

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อใช้จ่ายบริหารการศึกษา
  2. เพื่อถวายเป็นนิตยภตัครูสอนพระปริยัตธิรรม
  3. เพื่อเป็นทนุสวัสดิการ ครู – นักเรียน

การตั้งกองทุนการศึกษาพระปริยัติธรรม

ท่านสาธุชนสามารถบริจาคตั้งกองทุนการศึกษาฯ เริ่มตั้งแต่ 500.- บาท โดยจะตั้ง ในนามชื่อตระกูล หรือ หมู่คณะก็ได้ สำนักเรียนจะรวบรวมทุนของท่านไป ตั้งกองทุนการศึกษา ฯ เพื่อนำดอกผลมาบริหารการศึกษาตามวัตถุประสงค์ โดยทุนของ ท่านจะยังคงอยู่ทุกท่าน สามารถบริจาคเพิ่มทุนได้ตลอดไป

สอบถามรายละเอียดที่ :

  • วัดอาวุธวิกสติาราม เลขที่ 137 ถนนจรญัสนิทวงศ์ ซอย 72 แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
  • พระเทพปัญญามุนี : เจ้าอาวาส / เจ้าสำนักเรียน โทร. 0 2424 7637 โทรสาร 0 2880 1842
  • สำนักงานเลขานุการ : วัดอาวุธวิกสิตาราม

รายนามผู้บริจาคตั้งกองทุน

scholarship-2561