พิธีถวายทุนอุปถัมภ์การศึกษา

วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก มอบกองทุนปลูกรากแก้วศาสนทายาท แก่สำนักเรียนวัดอาวุธวิกสิตาราม เมื่อสนับสนุนพระภิกษุสามเณรที่ศึกษาพระปริยัติธรรม วันที่ 8 ธันวาคม 2561 เวลา 13:30 น.  ผู้บริหาร คณาจารย์ นักเรียน และอุบาสกอุบาสิกาวัดอาวุธวิกสิตาราม ขออนุโมทนามา ณ โอกาสนี้
https://www.facebook.com/Watawutvikasitarambalischool/photos/pcb.1914380165346428/1914377408680037/?type=3&theater