โครงการธรรมศึกษา

 
ขอเรียนเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธาที่มีความตั้งใจใคร่ศึกษาพระธรรมวินัยขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า สามารถเข้ามาติดต่อเพื่อลงทะเบียนเรียน “ธรรมศึกษา” กับทางสำนักเรียนวัดอาวุธวิกสิตารามได้แล้วในขณะนี้ ซึ่งทางวัดได้เปิดสอนตั้งแต่ระดับ ธรรมศึกษาชั้น ตรี,โท และเอก
ผู้ที่มีความสนใจต้องการศึกษาธรรมะ สามารถติดต่อ…….
    • พระมหามฆวินทร์ ปุริสุตฺตโม (ผศ.ดร.) หัวหน้าโครงการธรรมศึกษา เบอร์โทร 063-248-8218 E-mail : maghanin9@yahoo.com FB : https://www.facebook.com/maghavin
  • พระมหาชัชวาล ชลิโต กรรมการและเลขานุการโครงการ FB : https://www.facebook.com/bchalito

https://www.facebook.com/pg/Dhammaseeksa2561

You need to add a widget, row, or prebuilt layout before you’ll see anything here. 🙂