ระบบเผยแพร่ผลงานวิชาการศูนย์วิจัยธรรมศึกษา สำนักเรียนวัดอาวุธวิกสิตาราม

Journals

  • JOURNAL OF RELIGIONS AND VARIOUS SCIENCES

    JRS publishes online articles that are related to the field of Religions, sociology, liberal arts, and other multidisciplinary aspects of the humanities and social sciences. All the published journals are peer-reviewed by three experts.

  • Journal of Paramita

    ศูนย์วิจัยธรรมศึกษา สำนักเรียนวัดอาวุธวิกสิตาราม ได้จัดทำวารสารนี้ขึ้นเพื่อพิมพ์เผยแพร่บทความวิชาการ บทความวิจัย บทวิจารณ์หนังสือ และบทความวิชาการประเภทอื่นๆ เป็นสื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงวิชาการของนักวิจัยและนักวิชาการทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ เสนอองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนามนุษย์ตามหลักการศึกษาเชิงพุทธศาสนาและศาสตร์ต่างๆ